Make sure to get a flu shot. http

Make sure to get a flu shot.

http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p1204-flu-season.html

2017-01-16T22:36:39+00:00